ΕΡΑΝΕΤ, ΕΠΑνΕΚ ΕΤΠΑ, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

RobustBASS - Eπιλεκτική αναπαραγωγή για την ευρωστία και την ανθεκτικότητα στο στρες και σε ασθένειες στο λαβράκι μέσω της χρήσης των τεχνικών αλληλούχισης νέας γενιάς για τη γενετική βελτίωση-κωδ.εργου Τ3ΕΡΑ -00020

Απόφαση Ένταξης

Προϋπολογισμός : 25000,00

23/11/2017 - 9/1/2021

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αναστασάκος Αναστάσιος, 2810 393435
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948