Υπολογισμός αμοιβών και εισφορών
των υπαγομένων στην παρ.9, άρθρ.39, Ν.4387/2016

Ποσό σύμβασης/τιμολογίου
Φ.Π.Α. (24%)
Καθαρή αμοιβή
Ε.Φ.Κ.Α Εργοδότη (17.88%, ή 21.13%)
Κόστος στο έργο
Παρακράτηση φόρου (20%)
Ε.Φ.Κ.Α. εργαζομένου (9.22% ή 16.47%)
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου)
Ποσό προς δικαιούχο