Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Επιτροπή Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε.. Συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής ως προς τους εκπροσώπους της.(Ν.4957/2022, άρ.231) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τετραετής.

Πρόεδρος: Μιχαήλ Παυλίδης
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Σαββίδης

Σχολή Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό μέλος
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ελένη Σακελλαρίου Παρασκευή Τσακάλη
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Πελαγία Καλογιαννάκη Κυριάκος Σταυριανός
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Νικόλαος Βαφέας Καλογεράκη Στεφανία
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντώνιος Σαββίδης Κωνσταντίνος Στούμπος
ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θωμάς Μαρής Βασίλειος Ράος

Προγραμματισμένες συνεδριάσης της Επιτροπής για το έτος 2024
Προβολή ολοκληρωμένων

Ημ. συνεδρίασης Κατάθεση θεμάτων έως Τοποθεσία
15/01/2024 08/01/2024 Διαδικτυακά
29/01/2024 22/01/2024 Διαδικτυακά
12/02/2024 05/02/2024 Διαδικτυακά
26/02/2024 19/02/2024 Διαδικτυακά
11/03/2024 04/03/2024 Διαδικτυακά
26/03/2024 19/03/2024 Διαδικτυακά
08/04/2024 01/04/2024 Διαδικτυακά
22/04/2024 15/04/2024 Διαδικτυακά
20/05/2024 13/05/2024 Διαδικτυακά
03/06/2024 27/05/2024 Διαδικτυακά
17/06/2024 10/06/2024 Διαδικτυακά
01/07/2024 22/06/2024 Διαδικτυακά
15/07/2024 08/07/2024 Διαδικτυακά
29/07/2024 22/07/2024 Διαδικτυακά
Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek