...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης

Επικείμενη υλοποίηση

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων νανοδομημένων και νανοπορωδών υλικών με βάση ανόργανα και οργανικά-ανόργανα υβριδικά υλικά καθώς και νανοδομές με βάση τον άνθρακα, κατάλληλων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε σημαντικές διεργασίες που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή/αποθήκευση καθαρής ενέργειας καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης – NextGenerationEU.

ggek

Στοχοι

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα θέματα που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή και χρήση πράσινης ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση της εξάρτησης μας από τα ορυκτά καύσιμα καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Tο έργο GreenMat στοχεύει στην χρήση καινοτόμων υλικών για την αποτελεσματική παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου, την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια, την δέσμευση CO2 και τη μετατροπή του σε χημικά υψηλότερης αξίας καθώς και στον καθαρισμό του νερού. Η επιτυχής αντιμετώπιση των προτεινόμενων εφαρμογών απαιτεί σημαντική συνέργια και συμπληρωματικότητα σε θέματα α) σχεδιασμού και σύνθεσης υλικών, β) δομικού και φυσικο-χημικού χαρακτηρισμού, γ) μελέτης των ιδιοτήτων τους και δ) βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.

Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας:

 • προηγμένες υβριδικών-καταλυτικές διατάξεις βασισμένες σε μοριακούς καταλύτες για την διάσπαση Η2Ο υποστηριζόμενους σε ιεραρχικά ανεπτυγμένες νανο-επιφάνειες,
 • προηγμένες φωτοκαταλυτικών διατάξεις για την διάσπαση νερού,
 • νανο-βιοκαταλυτικά συστήματα για τη βιολογική παραγωγή υδρογόνου από βιομάζα και συγκεκριμένα από αγροτοβιομηχανικά και αστικά οργανικά απορρίμματα, χρησιμοποιώντας ακινητοποιημένα ένζυμα και κύτταρα ζυμωτικών μικροοργανισμών σε πορώδεις νανοδομές άνθρακα.

Για την αποτελεσματική αποθήκευση υδρογόνου, θα αναπτυχθούν:

 • καινοτόμα πορώδη υλικών τύπου metal-organic frameworks (MOFs) με υψηλή ειδική επιφάνεια και κατάλληλο μέγεθος πόρων εφαρμόζοντας την δικτυωτή χημεία (reticular chemistry),
 • νέες πορώδης υβριδικές δομές άνθρακα (hierarchical porous carbons και carbon cuboids) εμπλουτισμένες με μαγνήσιο διαστάσεων ελαχίστων νανομέτρων, με αυξημένη ικανότητα αποθήκευσης υδρογόνου, σε την μορφή υδριδίου.

Για την δέσμευση και μετατροπή CO2 σε χημικά υψηλότερης αξίας, θα αναπτυχθούν:

 • καινοτόμοι υβριδικοί νανοβιοκαταλύτες για τη δέσμευση, αποθήκευση και βιομετατροπή του CO2 σε φορμικό οξύ μεθανόλη ή και υδρογόνο.
 • νέα νανοδομημένα καταλυτικά υλικά (ενεργές φάσεις Ni, NiRu ή NiFe) σε υποστρώματα ειδικών νανο-σχημάτων (Gd2O3, Pr2O3, ZrO2, CeO2) για τις αντιδράσεις Sabatier
 • προηγμένες φωτοκαταλυτικές διατάξεις για τη παραγωγή C1 (HCOOH) με χρήση ηλιακού φωτός και ήπια ηλεκτο-υποβηήθηση, εφαρμόζοντας αναγωγική τεχνολογία Flame-Spray-Pyrolysis (Α-FSP) και απευθείας απόθεση σε 2D επιφάνειες ή 3D-πορώδη αγώγιμα υποστρώματα.

Για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια, θα αναπτυχθούν:

 • νέοι σταθεροποιητές σχήματος (shape stabilizers, SS) για υλικά μεταβολής φάσης (Phase Change Materials, PCMs) που βασίζονται σε πορώδεις ανθρακούχες ή κεραμικές μήτρες για εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας λανθάνουσας θερμότητας (Latent Heat Thermal Energy Storage: LHTES).

Για τον καθαρισμό νερού, θα αναπτυχθούν:

 • προηγμένα ροφητικά υλικά (οξείδια του γραφενίου και παράγωγα του, υβριδικές πορώδεις δομές άνθρακα τροποποιημένα με μεταλλικά νανοσωματίδια και οξείδια) για την απομάκρυνση επιλεγμένων ρύπων (φαρμακευτικές ενώσεις και τοξικά ιόντα όπως Cr6+) στην ασυνεχή και συνεχή ροή καθώς και σε πιλοτική μονάδα ρόφησης.
 • προηγμένα φωτοκαταλυτικά υλικά με νανοτελείες άνθρακα διαφόρων διαμορφώσεων για την απομάκρυνση επιλεγμένων ρύπων σε αντιδραστήρες εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας.
 • καινοτόμες μεμβράνες διήθησης με βάση το βιογραφένιο και άλλα 2D υλικά.
 • νανοβιοκαταλύτες με την ενσωμάτωση οξειδοαναγωγικών ενζύμων μυκήτων σε μαγνητικά νανοϋλικά για τη βιοαποδόμηση οργανικών ρύπων.

Φορεις - Εταιροι

Πανεπιστήμιο Κρήτης

uoc

Συντονιστής

Πολυτεχνείο Κρήτης

tuc

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

uoc

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

tuc

Παραδοτεα

α/α Τίτλος Παραδοτέου Είδος Παραδοτέου Παράδοση (μήνας)
1 Αναφορά στη σύνθεση και τον φυσικο-χημικό χαρακτηρισμό υλικών για αποθήκευση υδρογόνου Έκθεση 28
2 Αναφορά στη σύνθεση και τον φυσικο- χημικό χαρακτηρισμό υλικών για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια Έκθεση 28
3 Αναφορά στη σύνθεση και τον φυσικο-χημικό χαρακτηρισμό υλικών για καθαρισμό νερού Έκθεση 28
4 Αναφορά στη σύνθεση και τον φυσικο-χημικό χαρακτηρισμό υλικών για μετατροπή CO2 Έκθεση 28
5 Αναφορά στη σύνθεση και τον φυσικο-χημικό χαρακτηρισμό υλικών για παραγωγή υδρογόνου Έκθεση 28
6 Αναφορά στην μελέτη αποθήκευσης υδρογόνου Έκθεση 28
7 Αναφορά στην μελέτη καθαρισμού νερού Έκθεση 28
8 Αναφορά στην μελέτη μετατροπής CO2 Έκθεση 28
9 Αναφορά στην μελέτη παραγωγής υδρογόνου Έκθεση 28
10 Αναφορά στον φυσικο-χημικό χαρακτηρισμό υλικών για καθαρισμό νερού Έκθεση 28
11 Δημοσιεύσεις σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια και σε Διεθνή περιοδικά με κριτές Δημοσίευση 28
12 Δημοσιεύσεις σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια και σε Διεθνή περιοδικά με κριτές Δημοσίευση 28
13 Δημοσιεύσεις σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια και σε Διεθνή περιοδικά με κριτές Δημοσίευση 28
14 Δημοσιεύσεις σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια και σε Διεθνή περιοδικά με κριτές Δημοσίευση 28
15 Δημοσιεύσεις σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια και σε Διεθνή περιοδικά με κριτές Δημοσίευση 28
16 Υλικά για αποθήκευση υδρογόνου Πρότυπο 28
17 Υλικά για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια Πρότυπο 28
18 Υλικά για καθαρισμό νερού Πρότυπο 28
19 Υλικά για μετατροπή CO2 Πρότυπο 28

Ενοτητες Εργασιας

Ενότητα Εργασίας 1

ee1
 • προηγμένες υβριδικών-καταλυτικές διατάξεις βασισμένες σε μοριακούς καταλύτες για την διάσπαση Η2Ο υποστηριζόμενους σε ιεραρχικά ανεπτυγμένες νανο-επιφάνειες,
 • προηγμένες φωτοκαταλυτικών διατάξεις για την διάσπαση νερού,
 • νανο-βιοκαταλυτικά συστήματα για τη βιολογική παραγωγή υδρογόνου από βιομάζα και συγκεκριμένα από αγροτοβιομηχανικά και αστικά οργανικά απορρίμματα, χρησιμοποιώντας ακινητοποιημένα ένζυμα και κύτταρα ζυμωτικών μικροοργανισμών σε πορώδεις νανοδομές άνθρακα.

Ενότητα Εργασίας 2

ee2
 • καινοτόμα πορώδη υλικών τύπου metal-organic frameworks (MOFs) με υψηλή ειδική επιφάνεια και κατάλληλο μέγεθος πόρων εφαρμόζοντας την δικτυωτή χημεία (reticular chemistry)
 • νέες πορώδης υβριδικές δομές άνθρακα (hierarchical porous carbons και carbon cuboids) εμπλουτισμένες με μαγνήσιο διαστάσεων ελαχίστων νανομέτρων, με αυξημένη ικανότητα αποθήκευσης υδρογόνου, σε την μορφή υδριδίου.

Ενότητα Εργασίας 3

ee3
 • καινοτόμοι υβριδικοί νανοβιοκαταλύτες για τη δέσμευση, αποθήκευση και βιομετατροπή του CO2 σε φορμικό οξύ μεθανόλη ή και υδρογόνο.
 • νέα νανοδομημένα καταλυτικά υλικά (ενεργές φάσεις Ni, NiRu ή NiFe) σε υποστρώματα ειδικών νανο-σχημάτων (Gd2O3, Pr2O3, ZrO2, CeO2) για τις αντιδράσεις Sabatier και DRM (Dry Reforming of Methane)
 • προηγμένες φωτοκαταλυτικές διατάξεις για τη παραγωγή C1 (HCOOH) με χρήση ηλιακού φωτός και ήπια ηλεκτο-υποβηήθηση, εφαρμόζοντας αναγωγική τεχνολογία Flame-Spray-Pyrolysis (Α-FSP) και απευθείας απόθεση σε 2D επιφάνειες ή 3D-πορώδη αγώγιμα υποστρώματα
 • νέοι σταθεροποιητές σχήματος (shape stabilizers, SS) για υλικά μεταβολής φάσης (Phase Change Materials, PCMs) που βασίζονται σε πορώδεις ανθρακούχες ή κεραμικές μήτρες για εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας λανθάνουσας θερμότητας (Latent Heat Thermal Energy Storage: LHTES).

Ενότητα Εργασίας 4

ee4
 • προηγμένα ροφητικά υλικά (οξείδια του γραφενίου και παράγωγα του, υβριδικές πορώδεις δομές άνθρακα τροποποιημένα με μεταλλικά νανοσωματίδια και οξείδια) για την απομάκρυνση επιλεγμένων ρύπων (φαρμακευτικές ενώσεις και τοξικά ιόντα όπως Cr6+) στην ασυνεχή και συνεχή ροή καθώς και σε πιλοτική μονάδα ρόφησης
 • προηγμένα φωτοκαταλυτικά υλικά με νανοτελείες άνθρακα διαφόρων διαμορφώσεων για την απομάκρυνση επιλεγμένων ρύπων σε αντιδραστήρες εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας.
 • καινοτόμες μεμβράνες διήθησης με βάση το βιογραφένιο και άλλα 2D υλικά
 • νανοβιοκαταλύτες με την ενσωμάτωση οξειδοαναγωγικών ενζύμων μυκήτων σε μαγνητικά νανοϋλικά για τη βιοαποδόμηση οργανικών ρύπων.

Νεα

Στην ενότητα θα εμφανίζονται πληροφορίες που είναι σημαντικές για το έργο.

Το περιεχόμενο της ενότητας θα ενημερώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Δημοσιευσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων - 01/12/2025

Αποτελεσματα

*Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου καθίστανται διαθέσιμα στο διαδίκτυο από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου ή την ημερομηνία κατά την οποία παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα μέλη οποιουδήποτε οργανισμού, όποια προηγείται χρονικά. Τα αποτελέσματα παραμένουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου.

*Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλες τις επιχειρήσεις.