Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των ΑΕΙ ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων ΕΠΑνΑΔΕΔΒΜ, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΑνΑΔΕΔΒΜ), Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής GDPR

Περιγραφή Πράξης / Απόφαση Ένταξης

Προϋπολογισμός : 48980,00

4/6/2019 - 31/12/2022

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αναστασάκος Αναστάσιος, 2810 393435
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948