Ειδικές Δράσεις Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά υλικά- Ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό, ΕΠΑνΕΚ ΕΤΠΑ, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Φυσιολογικές Βάσεις εκτροφής σε περιβάλλοντα ανοικτής θάλασσας και παρουσίας ΗΜ πεδίων - (Τ6ΥΒΠ-00317)

Απόφαση Ένταξης

Προϋπολογισμός : 73837,14

18/6/2020 - 23/10/2023

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Δοξαστάκη Άννα, 2810 393157
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948