Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, ΕΠΑνΕΚ ΕΤΠΑ, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜτΕ, ΜΙΚ)

Περιγραφή Πράξης / Απόφαση Ένταξης

Προϋπολογισμός : 237511,39

5/7/2022 - 31/12/2023

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αναστασάκος Αναστάσιος, 2810 393435
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948