Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έντυπα Συναλλαγών με Μ.Ο.Δ.Υ.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα έντυπα που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με τη Μ.Ο.Δ.Υ.. Κάθε έντυπο είναι έχει κωδικό όνομα για εύκολη αναφορά και το συνοδεύει η έκδοση τους εντύπου (δείκτης). Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση των εντύπων.

Διοικητικές Ενέργειες Έργων

Ε0 [2] Ενημέρωση για Υποβολή Πρότασης 22/03/2024
Ε1 [6] Αποδοχή Διαχείρισης Έργου 11/06/2024
Ε1-ΣΣ [2] Ε1 Σύμφωνο Συνεργασίας (συνοδεύει το Ε1 για Ε.Υ. που δεν είναι προσωπικό του Π.Κ.) 02/07/2024
Ε2 [5] Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου 22/03/2024
E2π [5] Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου Παλιό Έντυπο 22/03/2024
Ε3 [2] Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου 22/03/2024
Ε4 [2] Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου 22/03/2024
Ε5 [2] Ομάδα Έργου 22/03/2024
Ε6 [2] Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής του Π.Κ. 22/03/2024
Ε7 [3] Περιγραφή Συνεδρίου 22/03/2024
Ε9 [2] Παράταση Χρονικής Διάρκειας Έργου 22/03/2024
Ε10 [2] Ταμειακή Διευκόλυνση 22/03/2024
Ε11 [3] Χρηματοδότηση Έργου από Επιτροπή Ερευνών 22/03/2024
Ε12 [6] Ολοκλήρωση – Τελική Έκθεση Έργου 22/03/2024
Ε13 [2] Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων Έργου. 22/03/2024

Συμβάσεις, Αμοιβές, Yποτροφίες

Σ1 [4] Αίτηση έγκρισης Διεξαγωγής Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων 02/07/2024
Σ2 [13] Αίτηση για διεξαγωγή πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 02/07/2024
Σ3 [12] Αίτηση για διεξαγωγή πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 02/07/2024
Σ4 [12] Αίτηση για έγκριση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου - ( συνοδεύεται από το Σ4-ΥΔ ) 02/07/2024
Σ4-ΥΔ [2] Υπεύθυνη Δηλωση Απασχολούμενου με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας 07/06/2024
Σ4α [2] Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Σύμβασης Εργασίας 01/11/2023
Σ4α [1] Certificate of Good Performance of Employment Contract 01/11/2023
Σ5 [9] Αίτηση για έγκριση πρόσθετης απασχόλησης - ( συνοδεύεται από το Σ5-ΥΔ ) 02/07/2024
Σ5-ΥΔ [1] Υπεύθυνη Δήλωση Σύμβασης Πρόσθετης Απασχόλησης 01/11/2023
Σ5α [6] Εντολή πληρωμής (για πρόσθετη απασχόληση προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης) 01/11/2023
Σ6 [15] Αίτηση για έγκριση ανάθεσης έργου σε μη επιτηδευματίες - πληρωμή με Τίτλο Κτήσης - ( συνοδεύεται από το Σ6-ΥΔ ) 02/07/2024
Σ6-ΥΔ [1] Υπεύθυνη Δήλωση Μη Επιτηδευματία 01/11/2023
Σ6 [2] Formal Declaration for work assingment for non-self-employed personnel - English Version 01/11/2023
Σ6α [6] Εντολή πληρωμής (για μη επιτηδευματίες) 14/11/2023
Σ7 [10] Αίτηση για έγκριση ανάθεσης έργου σε επιτηδευματίες - ( συνοδεύεται από το Σ7-ΥΔ ) 02/07/2024
Σ7-ΥΔ [3] Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματία 10/06/2024
Σ7α [5] Εντολή πληρωμής (για επιτηδευματίες) 01/11/2023
Σ8 [3] Έκθεση πεπραγμένων 01/11/2023
Σ8 [2] Task Report 01/11/2023
Σ9 [6] Έγκριση πραγματοποίησης διαλέξεων - ( συνοδεύεται από το Σ9-ΥΔ ) 02/07/2024
Σ9-ΥΔ [2] Υπεύθυνη Δήλωση Αμειβόμενου για Διάλεξη 15/02/2024
Σ9 [3] Approval for delivering lectures - ( accompanied by Σ9-FD ) 02/07/2024
Σ9-FD [2] Form Declaration for delivering lectures 01/11/2023
Σ9α [3] Εντολή πληρωμής διαλέξεων 01/11/2023
Σ10 [6] Αίτηση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης - ( συνοδεύεται από το Σ10-ΥΔ ) 02/07/2024
Σ10-ΥΔ [1] Υπεύθυνη Δήλωση Πρακτικής Άσκησης 01/11/2023
Σ10α [4] Εντολή πληρωμής Πρακτικής Άσκησης 06/02/2024
Σ11 [7] Αίτηση Υποτροφίας - ( συνοδεύεται από το Σ11-ΥΔ ) 02/07/2024
Σ11-ΥΔ [1] Υπεύθυνη Δήλωση 01/11/2023
Σ11α [4] Εντολή πληρωμής υποτροφίας 01/11/2023
Σ12 [5] Τροποποίηση / Ακύρωση / Παραίτηση για συμβάσεις και υποτροφίες 02/07/2024
Σ12α [2] Amendment / Cancellation / Waiver for contracts and scholarships 02/07/2024
Σ13 [3] Αίτηση έγκρισης συμπληρωματικής επιχορήγησης ERASMUS - ( συνοδεύεται από το Σ13-ΥΔ ) 02/07/2024
Σ13-ΥΔ [1] Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου Επιχορήγησης Erasmus 01/11/2023
Σ13α [4] Εντολή Πληρωμής Επιχορήγησης ERASMUS - ( συνοδεύεται από το Σ13α-ΥΔ ) 01/11/2023
Σ13α-ΥΔ [1] Υπεύθυνη Δήλωση Επιχορήγησης ERASMUS 01/11/2023
Σ14 [3] Παρουσιολόγιο για ΙΔΟΧ 01/11/2023
Σ14 [3] Monthly Attendance Book 01/11/2023
Σ15 [3] Έντυπο αδείας για ΙΔΟΧ 01/11/2023
Σ15 [2] Leave Sheet 01/11/2023

Οικονομικά Έντυπα

Ο1 [4] Αίτηση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 22/03/2024
Ο2 [2] Απόδοση Λογαριασμού Προπληρωμής 02/07/2024
Ο3 [1] Εντολή Αποστολής Μεριδίων 02/07/2024
Ο4 [1] Αίτηση Έκδοσης Παραστατικού Εσόδου 02/07/2024
Ο5 [2] Αίτηση για Κάλυψη Δαπανών Δημοσίευσης σε Επιστημονικό Περιοδικό 02/07/2024
Ο6α [3] Εντολή-Εξουσιοδότηση για την πίστωση λογαριασμού φυσικού προσώπου 02/07/2024
Ο6β [3] Εντολή-Εξουσιοδότηση για την πίστωση λογαριασμού εταιρείας 02/07/2024
Ο7 [1] Αίτηση Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής 02/07/2024
ΦΧ [1] Φύλλο Χρονοχρέωσης
ΣΦΧ [1] Συγκεντρωτικό Φύλλο Χρονοχρέωσης

Μετακινήσεις

Μ1 [6] Ημερολόγιο κίνησης και κατάσταση δαπανών 12/12/2023
M1 [3] Travel and subsistence cost report 02/07/2024
Μ2 [4] Αίτηση έκδοσης απόφασης μετακίνησης (N.4336) 02/07/2024
Μ2α [4] Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης (N.4336) 02/07/2024
Μ3 [1] Εντολή/έγκριση μετακίνησης και εργασίας εκτός έδρας συμβασιούχων ΙΔΟΧ 02/02/2024

Προμήθειες

Π1 [3] Αίτηση για διεξαγωγή διαγωνισμού προμήθειας/εκτέλεσης έργου/υπηρεσιών 02/07/2024
Π2 [1] Αίτηση έγκρισης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας 02/07/2024
Π3 [3] Βεβαίωση Παραλαβής-Καλής Εκτέλεσης ειδών/υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση 10/06/2024
Π3α [1] Πρακτικό Παραλαβής – Καλής Εκτέλεσης προμηθειών/έργων/υπηρεσιών μετά από διαγωνισμό 02/07/2024
Π4 [2] Εντολή Πληρωμής (προμήθειας αγαθών - υπηρεσιών) 02/07/2024
Π5 [1] Αίτημα απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών/υπηρεσιών 02/07/2024
Π6 [2] Ανάλυση ετήσιου προϋπολογισμού προμηθειών έργου σε ομοειδή προϊόντα/υπηρεσίες/έργα 02/07/2024
Π7 [2] Ανάλυση συνολικού προϋπολογισμού προμηθειών έργου σε ομοειδή προϊόντα/υπηρεσίες/έργα 02/07/2024
Π8 [1] Αίτηση για καταστροφή ειδών πάγιου εξοπλισμού 02/07/2024

Απαλλαγή Φ.Π.Α.

Α1 [2] Αίτηση για απαλλαγή Φ.Π.Α. σε ευρωπαϊκό έργο 02/07/2024
Α2 [2] Βεβαίωση αναγκαιότητας για απαλλαγή Φ.Π.Α. 02/07/2024
Α2α [2] Αναλυτικός πίνακας παροχής υπηρεσιών 02/07/2024
Α2β [2] Αναλυτικός πίνακας αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού 02/07/2024
Α2β1 [2] Απαλλαγές μηχανολογικού εξοπλισμού 02/07/2024
Α3 [2] Βεβαίωση εγκατάστασης εξοπλισμού 02/07/2024
Α4 [2] Βεβαίωση έναρξης χρήσης εξοπλισμού 02/07/2024
Α5 [3] Βεβαίωση απαλλαγής Φ.Π.Α. 02/07/2024

Διάφορες Υπεύθυνες Δηλώσεις & Αιτήσεις

Δ1 [2] Υπεύθυνη Δήλωση για Διαύγεια 15/05/2024
Δ2 [2] Δ2 Υπεύθυνη Δήλωση για διδάσκοντες σε ΠΜΣ, ΞΠΣ και προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ 02/07/2024
Δ3 [3] Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1256 02/07/2024
ΥΔ [1] Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (εκδίδεται και ηλεκτρονικά --δείτε παρακάτω)
ΑΥΔ [3] Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 02/07/2024

Ηλεκτρονικά Έντυπα και Υπεύθυνες Δηλώσεις

GOV-ΥΔ Υπεύθυνση Δήλωση του Ν.1599 από το gov.gr
GOV-ΨΒ Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το gov.gr

Έντυπα ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)

GDPR-A Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (συνοδεύει συμβάσεις με φυσικά πρόσωπα)
GDPR-A (ENG) Personal data processing information form (accompanies contracts with individuals)
GDPR-B Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (συνοδεύει προτάσεις υποψηφίων σε Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και προσφορές σε Διακηρύξεις για διαγωνισμό προμηθειών)
GDPR-B (ENG) Personal data processing information form (accompanies proposals of candidates in Calls for Expressions of Interest and offers in Procurement notices)
GDPR-C Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (συνοδεύει συμβάσεις με νομικά πρόσωπα)
GDPR-C (ENG) Personal data processing information form (accompanies contracts with legal entities)
Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek