Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ενημέρωση για τις ταμειακές διευκολύνσεις που χορηγεί ο ΕΛΚΕ

Όπως είναι γνωστό, ο ΕΛΚΕ χορηγεί ταμειακές διευκολύνσεις (δάνεια) σε έργα τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις στη ροή της χρηματοδότησής τους, προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίησή τους. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι ταμειακές διευκολύνσεις χορηγούνται με χρήση των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων (αποθεματικού) του ΕΛΚΕ.

Όμως, τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα δεν είναι ανεξάντλητα και, επιπλέον, προορίζονται για την κάλυψη πολλών άλλων ανελαστικών αναγκών του Πανεπιστημίου (π.χ. υποτροφίες του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας, μη επιλέξιμες δαπάνες έργων, δικαστικές δαπάνες). Στην παρούσα χρονική στιγμή ο ΕΛΚΕ είναι στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσει ότι έχει σχεδόν καλυφθεί το εγκεκριμένο ανώτατο όριο των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, που δύναται να διατεθεί σε ταμειακές διευκολύνσεις.

Η βούληση της διοίκησης του ΕΛΚΕ να υποστηρίζει ταμειακά τα έργα στο μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς περιοριστικούς κανόνες που άλλα ΑΕΙ θέτουν στη χορήγηση ταμειακών διευκολύνσεων, παραμένει σταθερή. Προϋπόθεση όμως για να μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαχρονική πρακτική, είναι η επιτάχυνση των απαιτούμενων ενεργειών για την καταβολή της εκάστοτε δόσης εγκεκριμένης χρηματοδότησης από τους φορείς χρηματοδότησης.

Οι Ε.Υ. καθώς και το προσωπικό της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ εργάζονται συνεχώς και με επιμονή για:
α) Την αποστολή στους φορείς χρηματοδότησης στοιχείων και οικονομικών αναφορών που απαιτούνται για την πιστοποίηση δαπανών.
β) Την διερεύνηση των λόγων καθυστέρησης στην ολοκλήρωση διαδικασιών πιστοποίησης οικονομικών αναφορών, για τις οποίες έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αποστολή τους, και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
γ) Την τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων του έτους 2022 και την έκδοση από το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ των απολογιστικών στοιχείων που αποτελούν προϋπόθεση για την λήψη χρηματοδοτήσεων εντός του 2023 από Υπουργεία και Διαχειριστικές Αρχές.

Μέχρι την καταβολή των καθυστερούμενων χρηματοδοτήσεων, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες να περιορίσουν τα αιτήματά τους στα ποσά που προορίζονται να καλύψουν αποκλειστικά αμοιβές συμβασιούχων συνεργατών για τους οποίους η αμοιβή από το έργο δεν αποτελεί επιμίσθιο. Εξαίρεση από τον παραπάνω περιορισμό είναι δυνατή μόνο σε έργα των οποίων ο φορέας χρηματοδότησης απαιτεί εξόφληση του συνόλου των δαπανών εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠαρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020