Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

8154/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΦΥΓΊΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΝ –ΤΜΗΜΑ A & B- Κ.Α. 10099

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το έργο ‘Επιδεικτικές δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα και σπηλαίων Τμήμα Α (περιοχή Δαδιά και σπήλαιο Μαρωνείας) και Τμήμα Β (σπήλαιο Ζεστών Νερών και σπηλαιοβάραθρο Λουτρά Πόζαρ), Δράση C1’ , στο πλαίσιο του έργου " Greek caves and bats: Management Actions and Change of Attitude (Life Grecabat) - LIFE17 NAT/GR/000522 " με ΚΑ 10099.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8154/2023

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός: 36.774,19 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.-45.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Τετάρτη 15/03/2023 και ώρα 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Πέμπτη 16/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. για το τμήμα Α και Πέμπτη 16/03/2023 και ώρα 10:30 π.μ. για το τμήμα Β

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος: 195886 για το τμήμα Α και 195892 για το τμήμα Β.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠαρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020