Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έγκριση κήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αρ. 6985/07.02.2023 πρόσκλησης, άγονη (Κ.Α. 11255)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείριση.

Απόσπασμα πρακτικού

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤρίτη, 14 Μαρτίου 2023

στην κατηγορίαΠροκηρύξεις Προγραμμάτων

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020