Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αποτελέσματα Προγραμμάτων «Προβολής Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» - Κατηγορία Α του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (πρόσκληση Μαρτίου 2023)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τα Προγράμματα «Προβολής Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» - Κατηγορία Α, που χρηματοδοτεί ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης (πρόσκληση Μαρτίου 2023).

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων

Για την απόδοση ΚΑ και την έναρξη των έργων, πρέπει να προηγηθεί η αποδοχή διαχείρισης από την Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι (ΕΥ) να προσκομίσουν στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, τα παρακάτω έντυπα:

· Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση (πρόκειται για την ΥΔ που οι ΕΥ είχαν αποστείλει ηλεκτρονικά κατά την υποβολή προτάσεων).

· Αποδοχή Διαχείρισης Έργου - Έντυπο Ε1

· Συνολικός προϋπολογισμός Έργου – Έντυπο Ε2

· Ετήσιος προϋπολογισμός Έργου – Έντυπο Ε3

· Ομάδα Έργου - Έντυπο Ε5

· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 με την οποία θα δηλώνουν ότι "το έργο με τίτλο .... του οποίου είμαι Επιστημονικά Υπεύθυνος δεν περιλαμβάνει έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό" ή Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης της Ε.Η.Δ.Ε., κατά την οποία εγκρίθηκε το ερευνητικό έργο.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι μπορούν να ενημερώνονται από το σύνδεσμο www.ehde.uoc.gr και να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Η.Δ.Ε. (ehde@uoc.gr)

Σημαντικές Διευκρινίσεις:

1. Παρακαλούνται οι ΕΥ να προσκομίζουν τα παραπάνω έντυπα εγκαίρως (το αργότερο 7 ημέρες πριν από την εκάστοτε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης). Η επόμενη Συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 06/06/2023 σύμφωνα με την σχετική αναρτημένη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.

2. Ως ημερομηνία έναρξης ενός έργου στο Έντυπο 1 θα τίθεται η επόμενη ημέρα μετά από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής που θα εγκρίνει την Αποδοχή Διαχείρισης. Η διάρκεια του έργου θα είναι το πολύ 1 έτος.

3. Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (ΟΧΕ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης:

i. Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου (Έντυπο Ε2), οι αυξομειώσεις του καθώς και αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός (Έντυπο Ε3) εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών. Οι αναμορφώσεις του συνολικού προϋπολογισμού και οι τροποποιήσεις του ετήσιου εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.

ii. Για την πραγματοποίηση οποιαδήποτε δαπάνης, προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον προϋπολογισμό της αντίστοιχης κατηγορίας.

4. Ως Ημερομηνία Επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται εκείνη του αριθ. πρωτ. που έλαβε κάθε πρόταση κατά την υποβολή της.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 24 Μαΐου 2023

στην κατηγορίαΠροκηρύξεις Προγραμμάτων

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020