Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

41737/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Κ.Α. 11471

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του έργου " ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EΞOΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ " με ΚΑ 11471.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 41737/2023

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός: 322.580,64€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Δευτέρα 23.10.2023 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Τρίτη 24.10.2023 ώρα 11:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος: 233195.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020