Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαδικασία χορήγησης προκαταβολής για έξοδα μετακινήσεων

 1. Κατάθεση Αιτήματος Χορήγησης Προκαταβολής από την/τον Επιστημονικά Υπεύθυνο/η μέσω web-resCom Ηλεκτρονικές υπηρεσίες/Εντολές Δαπανών/Νέο αίτημα επιλέγοντας τον τύπο του αιτήματος "Αίτημα Προκαταβολής (Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής)"
 2. Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ελέγχει το αίτημα και εκδίδεται Απόφαση χορήγησης προκαταβολής με πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών. Ορίζονται τα στοιχεία δικαιούχου της προκαταβολής, το ύψος του ποσού, η αιτιολογία και το χρονικό διάστημα απόδοσής της.
 3. Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ενημερώνει τον/την δικαιούχο της προκαταβολής για την Απόφαση με τη σχετική ΑΔΑ.
 4. Ο/Η δικαιούχος της προκαταβολής (υπόλογος) επικοινωνεί με την Τράπεζα Πειραιώς, ώστε να ανοίξει διακριτό "τραπεζικό λογαριασμό υπολόγου", στον οποίο θα πιστώνονται οι προκαταβολές που θα του χορηγούνται στο πλαίσιο του έργου/των έργων , στα οποία συμμετέχει. Επισημαίνεται ότι το βήμα αυτό πραγματοποιείται μόνο την πρώτη φορά που ορίζεται κάποιος υπόλογος. Όλες οι επόμενες προκαταβολές που εγκρίνονται για χορήγηση θα πιστώνονται στον ίδιο λογαριασμό υπόλογου, που κοινοποιείται στον ΕΛΚΕ κατά το επόμενο βήμα.
 5. Ο/Η δικαιούχος ενημερώνει την ΜΟΔΥ με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού Υπολόγου
 6. Το εγκεκριμένο ποσό της προκαταβολής πιστώνεται στον «τραπεζικό λογαριασμό υπολόγου», εφόσον το αιτούμενο ποσό καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο του έργου.
 7. Ο/Η δικαιούχος της προκαταβολής κάνει ανάληψη του ποσού.
 8. Διενέργεια δαπανών.
  Προσοχή: Τα παραστατικά δαπανών για εισιτήρια, ξενοδοχεία, έξοδα εγγραφής σε συνέδριο κ.τ.λ, θα πρέπει να εκδοθούν στα στοιχεία του/της μετακινούμενου/ης
 9. Η απόδοση της προκαταβολής από την/τον Επιστημονικά Υπεύθυνο/η γίνεται έως την ημερομηνία απόδοσης της προκαταβολής, όπως έχει οριστεί στην σχετική απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών.
 10. Αν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των δαπανών προκύψει αδιάθετο υπόλοιπο, ο/η δικαιούχος της προκαταβολής οφείλει να επιστρέψει το αδιάθετο υπόλοιπο, το αργότερο μέχρι την λήξη της προθεσμίας απόδοσης της στον Τραπεζικό Λογαριασμό του έργου.

Δικαιούχοι προκαταβολής

 • Δικαιούχος προκαταβολής ανά πρόγραμμα ορίζεται ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η ή άλλο μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, εφόσον έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση.
 • Δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδώσει εμπρόθεσμα προηγούμενη προκαταβολή που έχει λάβει.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2023

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek