Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Κατηγοριών Β, Γ1, Γ2, Δ (Προσκλήσεις 2022)

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών κ. Παυλίδη για την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τις κατηγορίες Β, Γ1, Γ2 και Δ του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας (προσκλήσεις 2022).

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων


Για την απόδοση ΚΑ και την αποδοχή διαχείρισης από την Επιτροπή Ερευνών, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι (ΕΥ) να προσκομίσουν στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, τα παρακάτω έντυπα:

· Αποδοχή Διαχείρισης Έργου - Έντυπο Ε1

· Συνολικός προϋπολογισμός Έργου – Έντυπο Ε2

· Ετήσιος προϋπολογισμός Έργου – Έντυπο Ε3

· Ομάδα Έργου - Έντυπο Ε5

· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 με την οποία θα δηλώνουν ότι "το έργο με τίτλο .... του οποίου είμαι Επιστημονικά Υπεύθυνος δεν περιλαμβάνει έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό" ή Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης της Ε.Η.Δ.Ε. κατά την οποία εγκρίθηκε το ερευνητικό έργο {Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι μπορούν να ενημερώνονται από το σύνδεσμο www.ehde.uoc.gr και να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Η.Δ.Ε. (ehde@uoc.gr)}

· Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση (πρόκειται για την ΥΔ που οι ΕΥ είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά κατά την υποβολή των προτάσεων. Σημείωση: ειδικά για την κατηγορία Β, να προσκομιστούν και οι πρωτότυπες ΥΔ που είχαν υποβάλει οι Υποψ. Διδάκτορες)

· Τρέχουσα Βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος για την εγγραφή των Υποψ. Διδακτόρων (απαιτείται μόνο στα προγράμματα Κατηγορίας Β)

· Αίτηση Υποτροφίας – Έντυπο Σ11 (απαιτείται μόνο στα προγράμματα Κατηγορίας Β). Το έντυπο Σ11 πρέπει να προσκομιστεί μαζί με τα προαναφερόμενα έντυπα, ούτως ώστε η έναρξη χορήγησης της υποτροφίας να ταυτίζεται με την έναρξη του έργου.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για την αποδοχή διαχείρισης του έργου γίνεται στους παρακάτω διαχειριστές του ΕΛΚΕ:
Α) για τις αιτήσεις του Ηρακλείου,
Κυριακή Τασσέλη, tasselik@uoc.gr, τηλ. 2810393159.
Β) για τις αιτήσεις του Ρεθύμνου,
Σοφία Σαρηγεωργίου, sarigeorgiou@uoc.gr, τηλ. 2831077855.

Σημαντικές Διευκρινίσεις:

1. Ο αριθμός KA θα αποδοθεί από τη Γραμματεία κατά την καταχώρηση του αιτήματος Αποδοχής Διαχείρισης. Παρακαλούνται οι ΕΥ να προσκομίσουν τα παραπάνω έντυπα εγκαίρως (το αργότερο 7 ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης.

Η επόμενη Συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 28/11/2023 σύμφωνα με την σχετική αναρτημένη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.

2. Η ημερομηνία έναρξης ενός έργου να είναι μία εβδομάδα μετά από την αντίστοιχη Συνεδρίαση της Επιτροπής όπου θα υποβληθεί. Η διάρκεια του έργου θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023

στην κατηγορίαΠροκηρύξεις Προγραμμάτων

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek