Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

19530/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Κ.Α. 11463

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την αναβάθμιση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΦΙΚ-ΠΚ" με ΚΑ 11463.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19530/2024

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Προϋπολογισμός: 3.079.272,20€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 3.818.297,53€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Τρίτη 21 Μαΐου 2024 ώρα 11:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος: 348912.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Διευκρινήσεις Διακήρυξης

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠαρασκευή, 19 Απριλίου 2024

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek