Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30092/12-06-2024 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- Υποψήφιος Διδάκτορας Επ. Τεχνολογίας/Μηχανικής Υλικών/Χημικού Μηχανικού/Φυσικής/Χημείας(ΚΑ11468)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν.4957/2022, κεφάλαιο ΚΖ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΠΚ (ΦΕΚ 5550/17.12.2020 με τις τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στο 6455/τ.Β΄/31.12.2021, 2009/τ.Β΄/20.04.2022 και 7786/ τ.Β΄/31.12.2023 ΦΕΚ),

3. Το Π.Δ. 164/2004,

4. Τις διατάξεις του Ν.4452/2017, άρθρο 21, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. Την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση 792/03-06-2024 (θέμα A2.109), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ 11468 και τίτλο «Αυτο-θεραπευόμενοι Νανοδομημένοι Στερεοί πολυμερικοί ηλεκτρολύτες μέσω Κατάλληλου Σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής τους (Self-Solidel) - ID 15955» (εφεξής «πρόγραμμα»), που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας» με κωδικό 16618 (MIS:5163923) και Φορέα Υλοποίησης το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης σε ποσοστό 100%.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek