Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

27827/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - Κ.Α. 11412

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στο πλαίσιο του έργου "ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ (PRO-SCAP)" με ΚΑ 11412.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 27827/2024

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός: 158.033,74€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 184.966,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 ώρα 11:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος: 352712.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠαρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek