Υπολογισμός αμοιβών και εισφορών
με βάση το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων

Μηνιαία Ετήσια
Βασικός μισθός
Οικογενειακή παροχή
Μικτές αποδοχές
Κρατήσεις Ι.Κ.Α. (15,08%)
Κρατήσεις Ο.Α.Ε.Δ. (1%)
Καθαρές αποδοχές
Φόρος εισοδήματος (22-45%)
Εισφορά αλληλεγγύης (0-10%)
Καθαρό εισόδημα (πληρωτέο)
     
Εισφορές εργοδότη (24,08%)
Κόστος σύμβασης