Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εφαρμογή Διαχείρισης Έργων

Η εφαρμογή διαχείρισης έργων (web-rescom) παρέχει στους Επιστημονικά Υπευθύνους και στους συνεργάτες τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται διαδικτυακά τα έργα στα οποία συμμετέχουν. Μέσω της εφαρμογής μπορούν να συμπληρώνουν φύλλα χρονοχρέωσης, να υποβάλλουν προϋπολογισμούς, να δημιουργούν εντολές πληρωμής κ.λ.π.

  Σύνδεση με web-rescom

Παρατίθεται παρακάτω βοήθεια σχετικά με τη χρήση του web-rescom:

Δημιουργία λογαριασμού στο web-resCom

Η δημιουργία λογαριασμού στην διαδικτυακή πλατφόρμα web-resCom μπορεί να ολοκληρωθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον συναλλασσόμενο από τη Φόρμα δημιουργίας λογαριασμού στη διαδικτυακή εφαρμογή web-resCom.

Ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης (password) ορίζεται από τον χρήστη, σύμφωνα με τη διαδικασία που του κοινοποιείται στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email account) του δικαιούχου ( όπως ορίστηκε από τον χρήστη ).

Ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικός και δεν κοινοποιείται. Ο χρήστης του web-resCom ευθύνεται ατομικά για την προστασία του λογαριασμού του και την ασφαλή φύλαξη του κωδικού πρόσβασής του.

Η πρόσβαση στο web-resCom των απασχολούμενων στα έργα ενεργοποιείται μόνο όταν έχει εγκριθεί και υπογραφεί η σύμβαση τους με τον Ε.Λ.Κ.Ε. Η πρόσβασή τους στο σύστημα αφορά αποκλειστικά ενέργειες προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που πηγάζουν από τη σύμβαση απασχόλησής τους.

Απώλεια του κωδικού πρόσβασης στο web-resCom

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δε διατηρεί αποθηκευμένους του κωδικούς πρόσβασης των χρηστών. Στην περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης ή υπόνοιας υποκλοπής του, ο χρήστης αιτείται αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Το σύστημα θα αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ορίστηκε στο αίτημα σε προσωποποιημένη σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης με ισχύ για τα επόμενα 15 λεπτά. Στο διάστημα αυτό, ο χρήστης εισάγει νέο κωδικό και τον αποθηκεύει.

Εκχώρηση-Ανάκληση δικαιωμάτων από Ε.Υ. σε συνεργάτες

Οι Ε.Υ. μπορούν να εκχωρήσουν πρόσβαση στα έργα τους σε συνεργάτες τους. Οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες έχουν την ίδια εικόνα με τους Ε.Υ των έργων που τους έχει δοθεί πρόσβαση. Μπορούν ακόμα και να δημιουργούν αιτήματα αντί των Ε.Υ. τα οποία όμως χρειάζονται την έγκριση των Ε.Υ. για να υποβληθούν στη Μ.Ο.Δ.Υ..

Η εκχώρηση διακιωμάτων γίνεται από το μενού [Παρακολούθηση έργων] --> [Εκχώρηση δικαιωμάτων].

Απαραίτητή προϋπόθεση για να μπορέσουν να εκχωρηθούν δικαιώματα πρόσβασης στους συνεργάτες είναι να έχουν λογαριασμό χρήστη στο web-rescom. Αν δεν έχουν ήδη λογαριασμό χρήστη, οι Ε.Υ πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση με τα στοιχεία του συνεργάτη τους, να ορίσουν σε ποια έργα τους επιθυμούν να δώσουν πρόσβαση ( με τα σχετικά δικαιώματα ) και αφού την υπογράψουν και τα δύο μέρη ( ΕΥ και συνεργάτης ) , να την στείλουν στο support@elke.uoc.gr.

Αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνεργάτη

Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας, οι ΕΥ είναι προσωπικά υπεύθυνοι να ενημερώσουν τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ για την άρση των δικαιωμάτων των συνεργατών τους, συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση ανάκλησης δικαιωμάτων.

Αίτηση ανάκλησης δικαιωμάτων πρόσβασης

Συμπλήρωση ατομικών φύλλων χρονοχρέωσης

Οι συνεργάτες των έργων που έχουν την υποχρέωση κατάθεσης φύλλων χρονοχρέωσης μπορούν να συμπληρώσουν τις ώρες εργασίας τους μέσω του web-rescom. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν εδώ:

Οδηγός καταχώρησης πρόσθετης-συμβατικής απασχόλησης από τους συμβαλλόμενους του έργου

Υπόψιν ότι για να μπορέσουν να συνδεθούν και να συμπληρώσουν τις ώρες εργασίας τους, πρέπει να έχουν λογαριασμό στο web-rescom.

Καταχώρηση φύλλων χρονοχρέωσης και εντολών πληρωμής

Οι Ε.Υ. των έργων έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις ώρες εργασίας όλων των συμβαλλομένων στα έργα τους. Στη συνέχεια μπορούν να καταχωρήσουν τις εντολές πληρωμής για κάθε μήνα. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν εδώ:

Οδηγός καταχώρησης πρόσθετης-συμβατικής απασχόλησης συμβαλλομμένων στα έργα και καταχώρηση εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ.

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek