Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έντυπα Συναλλαγών με Μ.Ο.Δ.Υ.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα έντυπα που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με τη Μ.Ο.Δ.Υ.. Κάθε έντυπο είναι έχει κωδικό όνομα για εύκολη αναφορά και το συνοδεύει η έκδοση τους εντύπου (δείκτης). Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση των εντύπων.

Διοικητικές Ενέργειες Έργων

Ε0 [1] Ενημέρωση για Υποβολή Πρότασης
Ε1 [2] Αποδοχή Διαχείρισης Έργου
Ε2 [4] Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου
E2π [2] Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου Παλιό Έντυπο
Ε3 [1] Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου
Ε4 [1] Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου
Ε5 [1] Ομάδα Έργου
Ε6 [1] Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής του Π.Κ.
Ε7 [2] Περιγραφή Συνεδρίου
Ε9 [1] Παράταση Χρονικής Διάρκειας Έργου
Ε10 [1] Ταμειακή Διευκόλυνση
Ε11 [2] Χρηματοδότηση Έργου από Επιτροπή Ερευνών
Ε12 [3] Ολοκλήρωση – Τελική Έκθεση Έργου
Ε13 [1] Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων Έργου.

Συμβάσεις, Αμοιβές, Yποτροφίες

Σ1 [2] Αίτηση έγκρισης Διεξαγωγής Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων
Σ2 [11] Αίτηση για διεξαγωγή πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Σ3 [9] Αίτηση για διεξαγωγή πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Σ4 [6] Αίτηση για έγκριση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Σ4α [1] Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Σύμβασης Εργασίας
Σ5 [7] Αίτηση για έγκριση πρόσθετης απασχόλησης
Σ5α [5] Εντολή πληρωμής (για πρόσθετη απασχόληση προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης)
Σ6 [10] Αίτηση για έγκριση ανάθεσης έργου σε μη επιτηδευματίες (πληρωμή με Τίτλο Κτήσης)
Σ6 [1] Formal Declaration for work assingment for non-self-employed personnel - English Version
Σ6α [4] Εντολή πληρωμής (για μη επιτηδευματίες)
Σ7 [5] Αίτηση για έγκριση ανάθεσης έργου σε επιτηδευματίες
Σ7α [4] Εντολή πληρωμής (για επιτηδευματίες)
Σ8 [2] Έκθεση πεπραγμένων
Σ8 [1] Task Report
Σ9 [4] Έγκριση πραγματοποίησης διαλέξεων
Σ9 [1] Approval for delivering lectures
Σ9α [2] Εντολή πληρωμής διαλέξεων
Σ10 [3] Αίτηση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης
Σ10α [2] Εντολή πληρωμής Πρακτικής Άσκησης
Σ11 [4] Αίτηση Υποτροφίας
Σ11α [3] Εντολή πληρωμής υποτροφίας
Σ12 [3] Τροποποίηση / Ακύρωση / Παραίτηση για συμβάσεις και υποτροφίες
Σ13 [1] Αίτηση έγκρισης συμπληρωματικής επιχορήγησης ERASMUS
Σ13α [3] Εντολή Πληρωμής Επιχορήγησης ERASMUS
Σ14 [2] Παρουσιολόγιο για ΙΔΟΧ
Σ14 [2] Monthly Attendance Book
Σ15 [2] Έντυπο αδείας για ΙΔΟΧ
Σ15 [1] Leave Sheet

Οικονομικά Έντυπα

Ο1 [3] Αίτηση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
Ο2 [2] Απόδοση Λογαριασμού Προπληρωμής
Ο3 [1] Εντολή Αποστολής Μεριδίων
Ο4 [1] Αίτηση Έκδοσης Παραστατικού Εσόδου
Ο5 [2] Αίτηση για Κάλυψη Δαπανών Δημοσίευσης σε Επιστημονικό Περιοδικό
Ο6α [3] Εντολή-Εξουσιοδότηση για την πίστωση λογαριασμού φυσικού προσώπου
Ο6β [3] Εντολή-Εξουσιοδότηση για την πίστωση λογαριασμού εταιρείας
Ο7 [1] Αίτηση Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής
ΦΧ [1] Φύλλο Χρονοχρέωσης
ΣΦΧ [1] Συγκεντρωτικό Φύλλο Χρονοχρέωσης

Μετακινήσεις

Μ1 [2] Ημερολόγιο κίνησης και κατάσταση δαπανών
M1 [1] Travel and subsistence cost report
Μ2 [3] Αίτηση έκδοσης απόφασης μετακίνησης (N.4336)
Μ2α [3] Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης (N.4336)

Προμήθειες

Π1 [3] Αίτηση για διεξαγωγή διαγωνισμού προμήθειας/εκτέλεσης έργου/υπηρεσιών
Π2 [1] Αίτηση έγκρισης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας
Π3 [2] Βεβαίωση Παραλαβής-Καλής Εκτέλεσης ειδών/υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση
Π3α [1] Πρακτικό Παραλαβής – Καλής Εκτέλεσης προμηθειών/έργων/υπηρεσιών μετά από διαγωνισμό
Π4 [2] Εντολή Πληρωμής (προμήθειας αγαθών - υπηρεσιών)
Π5 [1] Αίτημα απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών/υπηρεσιών
Π6 [2] Ανάλυση ετήσιου προϋπολογισμού προμηθειών έργου σε ομοειδή προϊόντα/υπηρεσίες/έργα
Π7 [2] Ανάλυση συνολικού προϋπολογισμού προμηθειών έργου σε ομοειδή προϊόντα/υπηρεσίες/έργα
Π8 [1] Αίτηση για καταστροφή ειδών πάγιου εξοπλισμού

Απαλλαγή Φ.Π.Α.

Α1 [2] Αίτηση για απαλλαγή Φ.Π.Α. σε ευρωπαϊκό έργο
Α2 [2] Βεβαίωση αναγκαιότητας για απαλλαγή Φ.Π.Α.
Α2α [2] Αναλυτικός πίνακας παροχής υπηρεσιών
Α2β [2] Αναλυτικός πίνακας αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού
Α2β1 [2] Απαλλαγές μηχανολογικού εξοπλισμού
Α3 [2] Βεβαίωση εγκατάστασης εξοπλισμού
Α4 [2] Βεβαίωση έναρξης χρήσης εξοπλισμού
Α5 [2] Βεβαίωση απαλλαγής Φ.Π.Α.

Διάφορες Υπεύθυνες Δηλώσεις & Αιτήσεις

Δ1 [1] Υπεύθυνη Δήλωση για Διαύγεια
Δ2 [1] Δ2 Υπεύθυνη Δήλωση για διδάσκοντες σε ΠΜΣ, ΞΠΣ και προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ
Δ3 [3] Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1256
ΥΔ [1] Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (εκδίδεται και ηλεκτρονικά --δείτε παρακάτω)
ΑΥΔ [1] Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Ηλεκτρονικά Έντυπα και Υπεύθυνες Δηλώσεις

GOV-ΥΔ Υπεύθυνση Δήλωση του Ν.1599 από το gov.gr
GOV-ΨΒ Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το gov.gr

Έντυπα ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)

GDPR-A Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (συνοδεύει συμβάσεις με φυσικά πρόσωπα)
GDPR-A (ENG) Personal data processing information form (accompanies contracts with individuals)
GDPR-B Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (συνοδεύει προτάσεις υποψηφίων σε Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και προσφορές σε Διακηρύξεις για διαγωνισμό προμηθειών)
GDPR-B (ENG) Personal data processing information form (accompanies proposals of candidates in Calls for Expressions of Interest and offers in Procurement notices)
GDPR-C Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (συνοδεύει συμβάσεις με νομικά πρόσωπα)
GDPR-C (ENG) Personal data processing information form (accompanies contracts with legal entities)
Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020