Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

background_image

Γραφεία Μ.Ο.Δ.Υ.Η Μονάδα έχει γραφεία σε δύο πόλεις, με έδρα το Ρέθυμνο

  1. 1. Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο
  2. 2. Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο

Φορολογικά ΣτοιχείαΣτοιχεία φορολογικού μητρώου της υπηρεσίας για την έκδοση παραστατικών

  • Α.Φ.Μ. 090273059
  • Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου

ΕπικοινωνίαΗλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας με τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Πανεπιστημίου

  • Γεν. πληροφορίες info@elke.uoc.gr
  • Τεχν. υποστήριξη support@elke.uoc.gr

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών έχει οριστεί για τις 17/6/2024.

Θέματα μπορούν να κατατεθούν έως και 10/6/2024.

Όλες οι συνεδριάσεις 

Ο Ε.Λ.Κ.Ε.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας είναι το θεσμοθετημένο όργανο του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας 

Τρέχουσα Δραστηριότητα

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται 690 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 140,39 εκ. €

  Στατιστικά Λίστα Έργων

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Ελλάδα 2.0

Πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας - Research Funding Program

Submission of Proposals

prop logo

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek