Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ταμειακές διευκολύνσεις κατά προτεραιότητα για αμοιβές τρίτων

Στη συνεδρίαση 714/18.4.2022, η Επιτροπή Ερευνών, σε εφαρμογή της παραγράφου 1 εδάφιο δ του άρθρου 18 του ισχύοντος ΟΧΔ, το οποίο ορίζει ότι: «1. Τα κριτήρια, με βάση τα οποία η Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα, είναι: …….. δ) Η τήρηση του συνολικού ποσού που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο ως όριο διάθεσης των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων σε ταμειακές διευκολύνσεις, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της Επιτροπής και της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ»,
και προκειμένου να μην εξαντληθεί το μέγιστο διαθέσιμο ποσό που η ορίστηκε με την απόφαση της 481ης/17.03.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου Π.Κ. (θέμα ΕΛΚΕ/4ο),

αποφάσισε ότι εφεξής θα εγκρίνονται αιτήματα ταμειακών διευκολύνσεων, που αφορούν κατά προτεραιότητα σε αμοιβές τρίτων. Αιτήματα που αφορούν άλλες κατηγορίες δαπανών θα εγκρίνονται μόνο σε έργα που για την πιστοποίησή τους απαιτούνται εξοφλημένες δαπάνες και λήγουν εντός του επόμενου εξαμήνου.
Η ανωτέρω τακτική θα επανεξεταστεί στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2022.

Παρακαλούνται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι/ες των έργων να λαμβάνουν υπόψιν τους την παραπάνω απόφαση στα μελλοντικά αιτήματα ταμειακών διευκολύνσεων που υποβάλλουν στην Επιτροπή Ερευνών.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤρίτη, 3 Μαΐου 2022

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020