Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ. πρωτ: 18831/10-05-2022 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Πτυχίο Ιατρικής (ΚΑ 4071)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016,

6. το Π.Δ. 164/2004,

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του»,

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 715/09-05-2022 (θέμα Α2.18) στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (έργου) με ΚΑ ΚΑ 4071 και τίτλο «Θεραπεία των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου» (εφεξής «πρόγραμμα»)», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή Ιωάννη Κουτρουμπάκη, προτίθεται να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4ωρη απασχόληση) σε ποσοστό 50%, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αίτηση

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤρίτη, 10 Μαΐου 2022

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020