Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ. πρωτ: 23611/14-06-2022 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Διδακτορικός τίτλος σχετικός με τομείς Οικονομικής Επιστήμης, Διαχείρισης Τεχνογνωσίας, Διαχείρισης Κινδύνου, κλπ (ΚΑ 11079)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.14 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 720/06-06-2022, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 11079 και τίτλο «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Πανεπιστημίου Κρήτης» (εφεξής «πρόγραμμα»), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αίτηση

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤρίτη, 14 Ιουνίου 2022

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020