Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

32139/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - Κ.Α. 10900

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στο πλαίσιο του έργου "ΠΡΟ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ" με ΚΑ 10900.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 32139/2022

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής

Προϋπολογισμός: 15.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 18.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Δευτέρα 29.08.2022 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Τρίτη 30.08.2022 και ώρα 11:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος: 170224.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020