Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

45643/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - Κ.Α. 11140

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού στο πλαίσιο του έργου "Προμήθεια υπηρεσίας ψηφιοποίησης" με ΚΑ 11140.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 45643/2022

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Προϋπολογισμός: 313.780,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Τρίτη 27.12.2022 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Τετάρτη 28.12.2022 και ώρα 11:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος: 177646.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020