Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

48131/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - Κ.Α. 10202

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών προστασίας των παραχθέντων αποτελεσμάτων και διαχείρισης της καινοτομίας του έργου καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στους επιχειρηματικούς φορείς, στο πλαίσιο του έργου "Ενεργή, Εύκαμπτη Συσκευασία με Αντιμικροβιακές Ιδιότητες για την Επέκταση του Χρόνου Ζωής Επιλεγμένων Εγχώριων Τυριών (ΕΥΖΗΝ)" με ΚΑ 10202.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 48131/2022

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός: 56.451,61€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Δευτέρα 09.01.2023 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Τρίτη 10.01.2023 και ώρα 11:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος: 178628.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020