Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

50219/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - Κ.Α. 11152

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο του έργου "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ" με ΚΑ 11152 .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 51955/2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 50219/2022

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Προϋπολογισμός: 50.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Τρίτη 10.01.2023 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Τετάρτη 11.01.2023 και ώρα 11:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος: 179629.

Τροποποιητική Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020