Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (K.A. 4204)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ), έχοντας υπόψη:

α. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 7786/31.12.2023, ΑΔΑ: 6Η77469Β7Γ-5ΣΛ), και ειδικότερα το Παράρτημα ΙΙ «Κανονισμός Υποτροφιών»,

β. τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2024, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται χρηματοδότηση 54.000,00 € για υποτροφίες στα Τμήματα του Ρεθύμνου,

γ. την έγκριση έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών (Συν. 793/06.06.2024) σε συνέχεια σχετικής απόφασης της 249ης/05.06.2024 Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης,

καλεί τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης να καταθέσουν αιτήσεις για Υποτροφίες Αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤρίτη, 11 Ιουνίου 2024

στην κατηγορίαΥποτροφίες

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek