Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ενημέρωση για αμοιβές από έργα του ΕΛΚΕ μελών ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Σε συνέχεια της από 25.6.2024 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την συμμετοχή σε έργα του ΕΛΚΕ μελών ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ενημερώνουμε τα μέλη ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τα παρακάτω:

1. Με εξαίρεση τα έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, σε όλα τα άλλα έργα (δηλαδή τα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς, ιδιωτικούς ή ίδιους πόρους) και ανεξαρτήτως της φύσης τους (ερευνητικά, εκπαιδευτικά κλπ) η συμμετοχή τους σε αυτά εντάσσεται υποχρεωτικά στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα και υποχρεούνται σε έκδοση τιμολογίου.

2. Στις περιπτώσεις αυτές, για τη σύναψη της σύμβασης, αντί του εντύπου του ΕΛΚΕ «Σ5 - Αίτηση για έγκριση πρόσθετης απασχόλησης» θα πρέπει να υποβάλλεται το έντυπο «Σ7 - Αίτηση για έγκριση ανάθεσης έργου σε επιτηδευματίες».

3. Υφιστάμενες συμβάσεις, που έχουν συναφθεί με τη μορφή της Σύμβασης Πρόσθετης Απασχόλησης, θα πρέπει να διακοπούν και να συναφθούν για το υπόλοιπο διάστημα βάσει των ανωτέρω οριζόμενων.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 10 Ιουλίου 2024

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek